Salgs og leveringsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed
Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale. Enhver afvigelse fra nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, angivet af køber ved ordreafgivelse eller lignende vil ikke være gældende parterne imellem, medmindre Flisestudiet A/S skriftligt har accepteret denne afvigelse.

2. Tilbud og accept
Skriftlige tilbud afgivet af Flisestudiet A/S er gældende i 8 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er anført i tilbuddet. Flisestudiet A/S tager dog forbehold for mellemsalg.
Tilbud afgivet mundtligt skal antages med det samme. Købers accept af tilbuddet skal være Flisestudiet A/S i hænde inden acceptfristens udløb. En ordre er først bindende for Flisestudiet A/S, når Flisestudiet A/S har afgivet skriftlig ordrebekræftelse. Dette gælder uanset om køber har afgivet ordren mundtligt, skriftligt eller elektronisk. Såfremt køber måtte have indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal indsigelserne være fremsat skriftligt over for Flisestudiet A/S senest 24 timer fra ordrebekræftelsesdatoen. I modsat fald anses ordrebekræftelsen bindende for køber.

3. Priser
Alle anførte priser er ekskl. merværdiafgift, andre offentlige afgifter samt ekskl. Leveringsomkostninger hvis ikke andet fremgår. De i Flisestudiet A/S prislister anførte priser er alene vejledende salgspriser for de pågældende produkter og er således ikke bindende for Flisestudiet A/S. Flisestudiet A/S kan således til enhver tid uden forudgående varsel foretage prisændringer.

4. Betalingsbetingelser
Betaling er netto kontant, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved betaling efter forfaldsdato, er Flisestudiet A/S berettiget til at beregne sig rente med 2 % pr. påbegyndt måned, ligesom Flisestudiet A/S er berettiget til ved udsendelse af betalingspåmindelse at debitere køber et rykkergebyr, stort kr. 100. Flisestudiet A/S er berettiget til at stille krav om forudbetaling, kontantbetaling eller sikkerhedsstillelse, afhængig af ordrens karakter. Hvis købers betalingsevne forringes væsentligt efter aftalens indgåelse og forinden levering, er Flisestudiet A/S berettiget til at forlange kontant betaling. Flisestudiet A/S bevarer den fulde ejendomsret til leverancen, indtil hele købesummen er betalt af køber. Ved ikke rettidig betaling vil evt. ydet rabat bortfalde

5. Leveringstider
De ved ordrebekræftelsen angivne leveringstider er alene at anse som skønnede leveringstider. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at ophæve aftalen, medmindre forsinkelsen må anses som væsentlig. Køber er ikke berettiget til, som følge af forsinkelse, at afkræve Flisestudiet A/S nogen form for erstatning, herunder udgifter til erstatningskøb.

6. Levering – risikoens overgang
Levering sker ab Flisestudiet A/S lagre. Risikoen overgår således til køber ved købers afhentning af leverancen. Er der truffet aftale om Flisestudiet A/S forsendelse af varen leveres varen så nær brugsstedet, som en fuldt lastet lastvogn 13,6 m kan køre. Varen anses i så tilfælde for leveret på tidspunktet for aflæsningen på den aftalte modtageplads. Såfremt køber ikke kan eller vil aftage leverance til aftalt eller faktisk leveringstermin, vil risikoen overgå til køber på det tidspunkt, hvor levering kunne have fundet sted. Flisestudiet A/S er i situationer, hvor køber undlader at aftage leverancen til aftalt tid, berettiget til at oplagre og forsikre leverancen for købers regning. Undlader køber at afhente leverancen –trods skriftligt påkrav er Flisestudiet A/S berettiget til at sælge denne bedst muligt. Køber er herefter pligtig til at erstatte det af Flisestudiet A/S lidte tab i anledning af dækningssalget.

7. Mangler og mangelafhjælpning
Det påhviler køber straks ved modtagelsen af leverancen og forinden det solgte tages i anvendelse, nøje at gennemgå leverancen såvel med hensyn til kvalitet som med hensyn til mængde. Såfremt køber måtte finde, at leverancen er mangelfuld, skal han straks og inden 2 dage fra leveringstidspunktet fremsætte skriftlig reklamation over for Flisestudiet A/S med nøjagtig angivelse af manglens karakter og omfang. Såfremt køber ikke inden den angivne frist fremsætter skriftlig reklamation, fortaber køber sin reklamationsret. I tilfælde af reklamation må varen ikke tages i anvendelse, førend Flisestudiet A/S har haft lejlighed til at undersøge leverancen for den påståede mangel. Idet omfang Flisestudiet A/S måtte konstatere, at der foreligger en mangel ved leverancen, er Flisestudiet A/S berettiget til at omlevere. Køber kan ikke gøre krav gældende af nogen art i anledning af forsinkelse opstået ved omlevering. For omleverede varer sker leverancen på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Omleveringen sker dog for Flisestudiet A/S regning og risiko, medmindre andet er aftalt. Reklamationer over transportskader og synlige fejl vil kun blive accepteret, såfremt reklamationer påtales straks til fragtføren, samt at reklamationen skrives på fragtbrevet med tydelig angivelse af karakter

8a. Måltolerencer
Natursten : følgende tolerancer må accepteres på tykkelsen/størrelse +/- 10 % ( på kløvede materialer evt. mere )
Keramiske fliser : Der henvises til producentens tolerancer
Mosaik : Mosaik er håndlavet, derved kan der forekomme variationer. Nettet som mosaikken er monteret på må kun anses som en hjælp under montagen. Der skal bruge hvid fliselim til montage af glasmosaik mm.

8b. Naturstens egenarter
Følgende egenarten berettiger ikke til reklamationer, hvis de er behandlet fagmæssigt korrekt:

  • Granittyper m/ensartet mønster – disse typer kan have naturpletter (op til 15cm2 i størrelsen) Naturpletter ses som en større ensfarvet plet i mønstret, afhængig af kontrasten mellem pletternes eller årenes farve og pladens bundfarve. Svindrevner kan forekomme.
  • ”Elefantfødder” – disse ses som en mat plet på den polerede plade, og de kan ikke poleres op.
  • Granittyper m/ årede og flammede mønstre – i disse typer kan der forekomme væsentlige farve og strukturvariationer; også på den enkelte plade. Svindrevner kan forekomme.
  • Brunlige årer kaldet ”glasårer” er en naturlig forekomst i visse stentyper, især Mocca Crema. Disse må ikke forveksles med revner og berettiger ikke til reklamation.
  • Visse stentyper er dannet således. At den poleret overflade fremstår med mindre felter eller årer der ikke kan blankpoleres.
  • Naturens egenarter som f.eks sandhuller, glasårer, porøse overflader og koncentrationer af farvepigment, der fremstår som plettet, er en naturlig del af natursten og berettiger ikke til reklamation.

9. Tilbagekøb
Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Såfremt sådan skriftlig aftale er indgået gælder følgende: Alene ubrugte, mangelfri og original emballage varer tages retur.
Pallevarer skal være fortsat palleteret. Brugte og specialproducerede varer tages aldrig retur. Der vil altid i forbindelse med tilbagekøb blive fratrukket et gebyr på 20 % af den oprindelige faktureringspris.

10. Ansvarsbegrænsning
Flisestudiet A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art, såsom driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller ethvert andet lignende økonomisk konsekvenstab.
Flisestudiet A/S kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade eller nogen mangel, der er en følge af købers skødesløse, ukorrekte eller uhensigtsmæssige anvendelse eller behandling af leverancen. Flisestudiet A/S kan ikke gøres ansvarlig overfor tredjemand. Flisestudiet A/S yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Flisestudiet videreformidler alene producentgaranti til køber. Sælger påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig vejledning, måltagning, beregning m.v som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af sælgers produkter. Køber henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, kataloger og brochure, der er leveret med varen, eller til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for det købte. Flisestudiet A/S påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger mm fra sælgers leverandør.

11. Produktansvar
Flisestudiet A/S kan kun gøres ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Flisestudiet A/S eller andre, som Flisestudiet A/S har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau. Flisestudiet A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, der indtræder efter, at risikoen for leverance er overgået til køber. Flisestudiet A/S er ej heller erstatningsansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. I alle andre tilfælde er Flisestudiet A/S ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre under samme betingelser som angivet ovenfor vedrørende personskade. Køber skal holde Flisestudiet A/S skadesløs, i den udstrækning Flisestudiet A/S måtte blive pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand for sådant tab og sådan skade, som Flisestudiet A/S ikke er ansvarlig for i medfør af ovennævnte bestemmelser.

12. Force majeure
Flisestudiet A/S er under alle omstændigheder ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, når forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende forhold, som Flisestudiet A/S ikke har haft indflydelse på og på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke kunne forudse (force majeure). Force majeure vil navnlig foreligge i tilfælde af: naturkatastrofer, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, regeringsindgreb, indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport-/importforbud, vareknaphed, restriktioner på drivkraftmidler, mangel på transportmidler, mangler ved leverancer fra leverandører eller forsinkelser med sådanne leverance i det omfang forsinkelsen skyldes nogen af de i dette punkt anførte omstændigheder. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt som følge af force majeure, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

13. Lovvalg og værneting
Enhver tvist parterne imellem skal afgøres efter dansk ret med retten i Århus som værneting, med mindre at Flisestudiet A/S bestemmer andet.

Book et møde

FLISESTUDIET A/S, Anelystparken 35 B, 8381 Tilst
ÅBNINGSTIDER: Man 10.00 - 17.30 | Tirs 10.00 - 17.30 | Tors 10.00 - 17.30 | Fre 10.00 - 17.30 | Lør 10.00 - 14.00 | Søndag (se åbent hus)